1. Genel Açıklamalar


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan
kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin
işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
Başvuru formu, Vektör Bilgi Ve Yazılım Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (“Vektör”) ile olan
ilişkinizi tespit ederek, varsa, Vektör tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak
belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için
hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının
önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Vektör tarafından ek bilgiler istenebilir.
Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin
yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca
Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret
alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya
cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti
kadar ücret talep edilebilir.


2. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı


Başvuru Sahibi Vektör’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:
1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.


3. Başvuru Yöntemi


KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak
başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)
tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
 Noter vasıtasıyla,
 Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
 Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.